Polityka Prywatności

§ 1

Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub innych formularzy (np. Newsletter) lub podczas publikacji komentarzy, po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

  • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,

  • aby opublikować Państwa komentarze do artykułów,

  • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,

  • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,

  • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,

  • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

  • Imię i nazwisko lub nazwa użytkownika,

  • Adres e-mail,

  • Strona www (jeśli użytkownik zdecyduje się ją podać),

  • Adres IP.

§ 2

Definicje

1. Administrator danych – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, przetwarzająca dane osobowe oraz decydująca o sposobach i celach ich przetwarzania.

2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

4. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: www.kobiecastronabudowania.pl

5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

6. Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie

7. Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

§ 3

Dane osobowe

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Serwisu www.kobiecastronabudowania.pl, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych , a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Barbara Graczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOTEKA Barbara Graczyk pod adresem: Garby 62-020, ul. Zakole 20, NIP: 777-278-94-16, REGON: 301439303.

3. Funkcje Serwisu, które wymagają przetwarzania danych osobowych:

3.1. Formularz kontaktowy.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi Zgoda Użytkownika udzielana w toku wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie. Dane te będą przetwarzane przez cały okres prowadzenia korespondencji, nie dłużej niż to konieczne. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: barbara.graczyk@projektoteka.com. Wycofanie Zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej wycofaniem. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

3.2. Formularz dodawania komentarzy.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi Zgoda Użytkownika wynikająca z woli dodania komentarza. Dane te będą przetwarzane przez cały okres funkcjonowania Serwisu. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych lub mailowo na adres: barbara.graczyk@projektoteka.com. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej wycofaniem.
Wymagane pola formularza dodawania komentarzy oznaczone są symbolem „*”. Adres e-mail Użytkownika nie zostanie opublikowany. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji treści komentarza.

4. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

4.1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników wymaganych przez przepisy prawa oraz zobowiązani są do zachowania poufności poprzez stosowanie właściwych postanowień umownych.

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punkcie czwartym informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Zgody Użytkownika.

6.1. Prawa Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora Danych Osobowych z żądaniem:

a) przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

b) sprostowania danych osobowych;

c) ich trwałego usunięcia;

d) ograniczenia ich przetwarzania;

e) przeniesienia ich danych osobowych,

a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego.

Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: barbara.graczyk@projektoteka.com. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje Dane Osobowe dobrowolnie.

7. Prawo wniesienia skargi.

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników dostępne są pod adresem strony internetowej: www.kobiecastronabudowania.pl/polityka-prywatnosci

§ 4

Pliki Cookies

1. Korzystanie z plików Cookies.

Serwis używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz podczas publikowania komentarzy.

2. Cel i zakres wykorzystania Plików Cookies.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy PROJEKTOTEKA Barbara Graczyk w celu optymalizacji działań.

3.  Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Zarządzanie Plikami Cookies przez Użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania Plikami Cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

5. Dodatkowe informacje.
Dodatkowe dane osobowe, jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, strona www zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to Zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

6. Cookies podmiotów trzecich.

Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem Plików Cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju Plików Cookies zostało opisane poniżej.

6.1. Funkcje społecznościowe.

Serwis wyposażony jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie (przycisk „Udostępnij”) oraz „lajkowanie” (przycisk „Lubię to!”) treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje Pliki Cookies firmy BestWebSoft dotyczące usługi Facebook Button.

Serwis korzysta także z wtyczki Facebook FanBox Popup, wykorzystujący Pliki Cookies firmy iLen.

W Serwisie dostępny jest również Facebook likebox. W tym celu wykorzystywane są Pliki Cookies firmy Facebook.

6.2. Analiza i statystyka.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Wykorzystujemy Cookies do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

§ 5

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6

Obowiązki Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu może stanowić naruszenie prawa autorskiego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku Administrator poinformuje Użytkowników, umieszczając stosowną informację w Serwisie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa.