Decyzja o pozwoleniu na budowę. Jak długo jest ważna?

Mając w ręku prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę zwykle chcielibyśmy jak najszybciej rozpocząć prace budowlane. Czasem jednak nasze plany weryfikuje kondycja finansowa, zdolność kredytowa, sytuacja rodzinna czy inne ważne wydarzenia w naszym życiu. Jak długo możemy zwlekać z rozpoczęciem budowy? A jeśli już rozpoczniemy, czy możemy ją przerwać i na jaki maksymalny okres czasu?

Z odpowiedzią przychodzi nam ustawa prawo budowlane, której art. 37 ust. 1 mówi:

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Dalej art.37 ust. 2 mówi:

W przypadku:
1) określonym w ust. 1 albo
2) stwierdzenia nieważności albo uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
– rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 28 ust. 1.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli nie rozpoczniemy budowy przed upływem trzech lat licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub przerwiemy budowę na okres dłuższy niż trzy lata będziemy zmuszeni pogodzić się z wygaśnięciem decyzji. By rozpocząć budowę obowiązkowe będzie ponowne jej uzyskanie. Oznacza to konieczność przejścia całej procedury raz jeszcze i może wiązać się z dodatkowymi kosztami i formalnościami, spowodowanymi np. zmianami w przepisach.

Co w przypadku budowy domu na podstawie zgłoszenia? Jak długo możemy zwlekać z rozpoczęciem budowy?

Art.30 ust.5b ustawy prawo budowlane mówi:

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Sytuacja jest zatem analogiczna jak w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę – należy przystąpić do prac budowlanych do 3 lat od terminu określonego przez nas w zgłoszeniu robót budowlanych. Jeśli robót tych do tego czasu nie rozpoczniemy, zgłoszenie traci moc i aby rozpocząć budowę należy ponownie zgłosić zamiar rozpoczęcia prac budowlanych w lokalnym organie administracji architektoniczno-budowlanej.
Tak, jak w przypadku budowy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, budowy na podstawie zgłoszenia również nie powinno się przerywać na okres dłuższy niż trzy lata.

Co w przypadku, gdy potrzebujemy więcej czasu, aby rozpocząć budowę, lub przerwać ją na dłużej np. w celu zgromadzenia kapitału? Jak można w zgodzie z prawem obejść powyższe przepisy?

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy prawo budowlane:

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Artykuł ten opisuje również jakie prace są pracami przygotowawczymi (więcej możesz przeczytać tutaj). Można zatem rozpocząć budowę pierwszym wpisem w dzienniku budowy opisując wykonane prace przygotowawcze, np. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową budynków tymczasowych, po to, by kolejny wpis wykonać niespełna trzy lata później, dotyczący kolejnych prac przygotowawczych, jak np. niwelacje terenu lub geodezyjne wytyczenie budynku. W ten sposób można budowę przeciągać tak długo jak to konieczne – do czasu uzyskania środków niezbędnych do finalizacji inwestycji, czy poprawy sytuacji rodzinnej, czy też z innych względów, dla których konieczne jest rozciągnięcie budowy w czasie.

W niektórych przypadkach opisanych w ustawie prawo budowlane prace budowlane mogą zostać wstrzymane przez organ nadzoru budowlanego, a decyzja o pozwoleniu na budowę uchylona. Jest to jednak dość obszerny temat w sam raz na odrębny artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczone są symbolem *.

Publikując komentarz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności .