Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w teorii.

Chcesz przystąpić do inwestycji, ale jej koncepcja nie jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi? Zainwestowałeś już sporą część środków w zakup nieruchomości gruntowej lub w inne prace przygotowawcze do przystąpienia do projektu i boisz się, że inwestycja legnie w gruzach, a Ty odnotujesz sporą stratę finansową? Nie musi tak być! Możesz bowiem wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Najpierw jednak wyjaśnijmy sobie czym są przepisy techniczno-budowlane. Art.7 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane mówi:

Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1–2b;
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego kluczową rolę będzie odgrywało zatem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

Szczegółowe informacje dotyczące odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych znajdziemy w art.9 Ustawy Prawo Budowlane.

W jakich przypadkach możemy wystąpić o takie odstępstwo? Opisuje to ust.1 wymienionego wyżej art.9., który brzmi następująco:

W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Kto udziela zgody na odstępstwo? O tym mówi nam art.9 ust.2:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Kiedy składa się wniosek i co powinien on zawierać? Przede wszystkim wniosek powinien zostać złożony przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Mówi nam o tym art.9 ust.3. Określa on też zawartość takiego wniosku i brzmi następująco:

Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:
1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3) propozycje rozwiązań zamiennych;
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
5) w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

Dodatkowo zgodnie z ust. 4 art. 9: Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Tyle teorii. Jak to wygląda w praktyce?

Inwestor, który chce uzyskać zgodę na odstępstwo powinien wypełnić wniosek zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego, a następnie złożyć go do lokalnego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dla miast powiatowych będzie to Wydział architektoniczno-budowlany Urzędu Miasta, dla pozostałych miejscowości Wydział architektoniczno-budowlany Starostwa Powiatowego. Następnie organ administracji architektoniczno-budowlanej występuje w imieniu inwestora do ministra, który ustanowił przepisy, od których inwestor chce uzyskać odstępstwo, o upoważnienie do udzielania zgody na to odstępstwo. Po uzyskaniu tego upoważnienia organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia udziela lub odmawia wspomnianej zgody. Cała procedura musi odbyć się jeszcze przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czy w praktyce często się to rozwiązanie stosuje, w jakich przypadkach i z jakim skutkiem? Tego dowiecie się z kolejnego artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczone są symbolem *.

Publikując komentarz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności .