Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

Rozpoczęcie robót budowlanych to chwila, której wyczekuje każdy inwestor, mając za sobą kilka długich miesięcy załatwiania formalności i oczekiwania na decyzje urzędowe. Jednak sam odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest jednoznaczny z możliwością przystąpienia do robót. Kiedy zatem możemy w zgodzie z przepisami wbić przysłowiową pierwszą łopatę?

Zgodnie z nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015. (art. 28 ust. 1) „roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę”, a nie jak wcześniej było na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem oczywiście robót wyszczególnionych w art. 29-31, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub wymagających jedynie zgłoszenia.) Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni licząc od dnia odbioru jej przez wszystkie strony postępowania, jeśli oczywiście żadna z nich nie wniesie w tym terminie odwołania.
Art. 130. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego jasno mówi: „Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie
ulega wykonaniu.” Oznacza to, że nie możemy rozpocząć robót budowlanych, jeśli decyzja nie jest ostateczna. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje jednak pewien wyjątek opisany w § 4. tego samego artykułu i zgodnie z jego zapisami „decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”
W praktyce oznacza to m.in., że jeśli jako inwestorzy jesteśmy jedynymi stronami postępowania, a decyzja zgodna jest z naszym żądaniem możemy przystąpić do prac budowlanych zanim stanie się ona ostateczna, czyli przed upływem 14 dni od daty jej otrzymania. Niektóre urzędy honorują również oświadczenia pozostałych stron postępowania o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeśli wiec stron postępowania jest więcej, a zależy nam na jak najszybszym przystąpieniu do prac, możemy postarać się o takie oświadczenia w porozumieniu z lokalnym wydziałem architektoniczno-budowlanym. W takich przypadkach na oryginale decyzji otrzymujemy pieczątkę „decyzja wykonalna” i na jej podstawie możemy rozpocząć budowę.

Sprawa jest nieco prostsza w przypadku budowy domu na podstawie zgłoszenia (lecz jest to możliwe tylko, jeśli obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości w obrębie działki budowlanej objętej wnioskiem, czyli nie ma innych stron postępowania).
Art. 30. Ust.5. ustawy prawo budowlane mówi: „Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.”

Co ważne, art. 41 ustawy prawo budowlane definiuje nam również moment rozpoczęcia budowy:
„1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
2. Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.”
W praktyce oznacza to, że nie możemy przystąpić nawet do powyższych prac przygotowawczych jeśli:
– nie posiadamy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub
– nie posiadamy wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub
– nie minęło wymagane 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia robót budowlanych w przypadku budowy domu na podstawie zgłoszenia i nie otrzymaliśmy sprzeciwu w formie decyzji.

Należy też bezwzględnie pamiętać, że termin rozpoczęcia prac budowlanych musimy zgłosić w lokalnym nadzorze budowlanym i jeszcze tego samego dnia możemy rozpocząć długo wyczekiwana budowę domu.

1 komentarz do wpisu “Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczone są symbolem *.

Publikując komentarz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności .