Decyzja o warunkach zabudowy. Jak długo jest ważna? Kiedy wygasa?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu może zostać wydana, gdy dla danego terenu nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), lub uchwalony plan nie został jeszcze ogłoszony w wojewódzkim dzienniku ustaw, stając się obowiązującym dla danego terenu.

Decyzja wydawana jest przez miejscowy urząd miasta i/lub gminy, a może wystąpić o nią każdy – nie trzeba być właścicielem danej działki, aby wystąpić o wydanie dla niej decyzji o warunkach zabudowy. Istotne jest to w sytuacji, gdy wnioskodawca np. uzależnia zakup danej nieruchomości gruntowej od możliwości jej zabudowy lub cena tej nieruchomości zależna jest od rodzaju dopuszczalnej zabudowy (np. mieszkaniowa wielo-, jednorodzinna, inwestycyjna). Wobec tego dla danej działki wydanych może zostać kilka różnych decyzji o warunkach zabudowy, dla kilku różnych wnioskodawców. Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i warunkami zabudowy reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003. Zgodnie z jej zapisami decyzje o warunkach zabudowy ważne są bezterminowo. Są jednak sytuacje, w których dojść może do wygaśnięcia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Pierwszą z nich jest moment, kiedy dla danego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez urząd miasta i gminy oraz zostanie on opublikowany w wojewódzkim dzienniku urzędowym, stając się obowiązującym. Druga sytuacja ma miejsce, gdy dla danej działki wydano ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Wówczas wszystkie pozostałe decyzję o warunkach zabudowy wydane dla pozostałych wnioskodawców zostają wygaszone. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu może zostać stwierdzone jedynie w drodze decyzji przez organ który tą decyzję wydał, zgodnie z artykułem 65. ustawy. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje również wygaśnięcie lub uchylenie wydanej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli wydana została ona z zastrzeżeniem dopełnienia warunku, który nie został spełniony lub jeśli decyzja stała się bezprzedmiotowa – właściciel danego terenu nie może się już ubiegać o pozwolenie na budowę na podstawie tej decyzji – i stwierdzenie tej decyzji nakazane jest przepisami prawa albo leży to w interesie społecznym lub w interesie jednej ze stron (art. 162 par 1 i 2).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, oznaczone są symbolem *.

Publikując komentarz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności .